Wie we zijn

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Als netwerkorganisatie brengen we onze leden met elkaar en met onze landelijke en Europese politici in contact en organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waar onze leden hun kennis en ervaringen kunnen delen. Met de nieuwsbrief Lokaal Bestuur, inhoudelijk advies, praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van sociaal-democratische standpunten over urgente lokale en regionale thema’s voorzien we onze leden van relevante informatie en helpen we hen om het PvdA-geluid in de gemeenteraad, Statenzaal en in het waterschap uit te dragen.

 

Onze leden

 

Iedereen die namens de PvdA lokaal, provinciaal en of het waterschap als volksvertegenwoordiger of bestuurder actief is, wordt automatisch lid van het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Ook PvdA’ers die actief zijn in een lokaal samenwerkingsverband zijn lid. Verder kan je als oud-bestuurder, oud-politicus, fractieopvolger/commissielid of kandidaat op een kieslijst bijzonder lid worden. 

Onze leden

Onze medewerkers

 

Het CLB kent een kleine professionele staf. Een overzicht van de medewerkers en hun contactgegevens vind je onderstaand. Medewerkers van het CLB, inclusief de secretaris/directeur, worden beloond volgens de cao ‘PvdA en neveninstellingen’. 

Portret Jacqueline

Jacqueline Kalk

Secretaris/Directeur van het CLB

06 51691177

jkalk@pvda.nl

Portret Evelyne Lammerding

 

Evelyne Lammerding

Hoofdredacteur van Lokaal Bestuur & communicatie

06 13938753

elammerding@pvda.nl

Portret Sofie

Sofie Kuilman

Allround medewerker

06 21446699

skuilman@pvda.nl

Portret Gert-Jan

Gert-Jan Leerink

Projectmedewerker

06 51106878

gjleerink@pvda.nl 

 

Ons bestuur

 

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een vereniging met een bestuur. De voorzitter wordt intern gekozen. Het bestuur heeft adviserende leden: een vertegenwoordiger vanuit het partijbestuur van de PvdA en de directeur van het CLB. De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. 

De voorzitter van het CLB is adviserend lid van het partijbestuur.

 

Portret Paul Depla

 

Paul Depla

Voorzitter

Burgemeester van Breda

Portret Joyce Langenacker


Joyce Langenacker

Vicevoorzitter

Burgemeester van Ouder-Amstel

Yusuf

Yusuf Celik

Penningmeester

Wethouder in Tilburg

Jansen

Constantijn Jansen op de Haar

Bestuurslid

Burgemeester van Kapelle

Portret Ralph van Hertum


Ralph van Hertum

Bestuurslid

Fractievoorzitter in Zeeland

Portret Wanda Ottens


Wanda Ottens

Bestuurslid

Fractievoorzitter in Heerenveen

Portret Wilma de Boer


Wilma de Boer-Leijsma

Bestuurslid

 Statenlid Utrecht

Portret Roos Vermeij


Roos Vermeij

Adviserend lid vanuit het PvdA partijbestuur 

Partijbestuurslid van de PvdA

ANBI

 

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle jaarverslagen, jaarrekeningen, begrotingen en jaarprogramma's vanaf 2016 zijn raadpleegbaar via onze website, evenals de statuten en het huishoudelijk reglement. De jaarstukken worden door de ALV vastgesteld.

Jaarstukken

Klachtenregeling

 

Het CLB moet voor alle leden een veilige omgeving zijn. In het CLB is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen binnen het CLB: voor werknemers, volksvertegenwoordigers, bestuurders en buitengewone leden. Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan wordt daar actie op ondernomen. Iedere melding wordt op gedegen wijze afgehandeld. Voor klachten kun je ons (via clb@pvda.nl) of de  vertrouwenspersonen van de PvdA (via vertrouwenspersoon@pvda.nl) benaderen. 

 

Uitleg klachtenregeling

Reglement klachtenregeling