Contact en FAQ

Contact en FAQ

Centrum voor Lokaal Bestuur

 

Bestuurdersvereniging Partij van de Arbeid

Leeghwaterplein 45

2521 DB Den Haag

 

Tel: 070-5500555 

E-mail: clb@pvda.nl

 

RSIN of het fiscaal nummer: 821684139

FAQ

Wie zijn CLB-lid?

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is dé bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen worden na hun aantreden automatisch lid van het CLB. Aspirant volksvertegenwoordigers en -bestuurders, commissieleden en oud-bestuurders en -volksvertegenwoordigers die lid zijn van de PvdA kunnen buitengewoon lid worden. Het buitengewone lidmaatschap kost €30,- per jaar. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar clb@pvda.nl met daarin je naam, contactgegevens en waarom je lid wil worden. 

Ik ben geïnteresseerd in een politieke functie. Wat moet ik doen?

Wil je politiek actief worden, dan is een mogelijke eerste stap om contact op te nemen met jouw afdeling of gewest. Speciaal voor mensen met interesse in het raadslidmaatschap is er de Jan Schaper-leergang. De leergang vindt elke vier jaar plaats in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende Schaperleergang vindt plaats in 2025. 

Verstrekt het CLB subsidies voor activiteiten?

Het CLB kan subsidie verstrekken voor netwerkactiviteiten voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA. Het CLB kan daarnaast – indien gewenst – adviseren over de inhoud en de opzet van de activiteit, uitnodigingen verzorgen, en meedenken over gastsprekers en voorzitters.

Voorwaarden voor subsidieverstrekking

 1. De activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling en versterking van de lokale, provinciale en waterschapsnetwerken voor PvdA-politici. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die contact bevorderen tussen lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA enerzijds en landelijke en Europese PvdA-politici anderzijds. Nut en noodzaak van de activiteit voor CLB-leden moet duidelijk aanwezig zijn.
 2. De aanvraag dient uiterlijk 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt te worden ingediend bij het Centrum voor Lokaal Bestuur: Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam of via clb@pvda.nl.
 3. Bij de subsidieaanvraag moet een duidelijke omschrijving van de activiteit worden bijgevoegd, met een opgave van de begrote kosten. Tevens moet vermeld worden welke andere subsidiegevers zijn aangeschreven. Ook de eventuele eigen bijdrage dient te worden vermeld.
 4. De uiteindelijke subsidiebetaling geschiedt op basis van declaraties met de originele bonnen. Bij de declaratie wordt tevens een beknopt (digitaal) verslag ingediend.
 5. Er wordt geen subsidie verstrekt voor evenementen/activiteiten/projecten die reeds hebben plaatsgevonden.
 6. Voor subsidie komt in aanmerking: locatiehuur, koffie/thee en frisdrank, een attentie voor gasten/sprekers, de kosten voor het versturen van uitnodigingen. Voor subsidie komt niet in aanmerking: borrels, maaltijden, reiskosten.
 7. Per bijeenkomst geldt een maximale bijdrage van € 350,00
 8. Uitputting van de gereserveerde begrotingspost kan reden zijn om een subsidieverzoek af te wijzen.
Wat houdt de contributieregeling in?

Alle PvdA leden met een functie in het openbaar bestuur betalen een aanvullende afdracht ter hoogte van 3% van het bruto politieke inkomen (minus de vaste onkostenvergoeding, vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering). Hiervan is 1,4% bestemd voor het CLB, 1,6% is voor het landelijke verkiezingsfonds. Daarnaast is er een richtlijn voor de afdracht aan afdeling/gewest van 2,5% van het bruto politieke inkomen. De afdracht aan afdeling/gewest wordt lokaal geïnd. De afdracht aan het CLB en het verkiezingsfonds wordt via het landelijke partijbureau geïnd. 

Meer informatie over de contributieregeling vind je hier.

Is mijn contributie aftrekbaar?

Het CLB en de PvdA hebben een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). De contributies en afdrachten kunnen daarom bij de belastingaangifte worden opgevoerd als aftrekpost van de inkomstenbelasting. Meer informatie over de mogelijkheden voor het aftrekken van giften staat op de website van de Belastingdienst.

Wat kan ik met mijn CLB?

MijnCLB is het platform voor alle CLB’ers. Hiermee:

 • Heb je toegang tot de moties- en vragendatabank met relevante en actuele moties en schriftelijke vragen;
 • Heb je toegang tot het naslagwerk van opleidingen en trainingen;
 • Kan je je aanmelden voor bijeenkomsten;
 • Kan je documenten uitwisselen met andere CLB’ers;
 • Kan je in discussie gaan met en vragen stellen aan andere CLB’ers.

Heb je vragen over MijnCLB of heb je nog geen toegang tot MijnCLB? Neem dan contact met ons op via clb@pvda.nl.