Onder aanvoering van de Barendrechtse wethouder Reshma Roopram hebben verschillende wethouders jeugd deze week een brandbrief naar het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer gestuurd. Het kan zo niet verder: er moet een deltaplan voor de jeugd komen. Jongeren worden extra zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Ze zitten noodgedwongen thuis, lopen onderwijsachterstanden op, raken in een sociaal isolement en verliezen perspectief.

Zeker de kwetsbare jeugd heeft het zwaar. Het aantal crisismeldingen en -opnames neemt sterk toe. Door nu met een omvangrijk deltaplan te investeren in de jeugd hopen de wethouders het tij te keren. De PvdA staat hierin gelukkig niet alleen: vanuit heel het land kwamen wethouders, professionals, deskundigen en jeugdzorgorganisaties steunbetuigingen en de brandbrief en boodschap kregen ruimschoots aandacht in de kranten en bij de NOS.

Natuurlijk is het belangrijk dat er landelijk aandacht voor dit probleem komt, maar in je gemeente kan je ook het verschil maken. Daarom hebben we een aantal vragen opgesteld, waarmee je het college kan vragen om te werken aan een lokaal deltaplan jeugd.

Stand van zaken

De eerste vragen geven inzicht in de huidige situatie: hoe gaat het met de jongeren in jouw gemeente?

 • Herkent het college de problematiek bij de jeugd, zoals die in de brandbrief aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer, wordt geschetst?
 • Is er zicht op de onderwijsachterstanden? En zo ja, zijn deze toegenomen?
 • Hoe is het met de jongeren, die een chronische aandoening hebben? Wordt hun zorg gecontinueerd en komen zij nog wel buiten?
 • Neemt de druk op de jeugdpsychiaters toe, zoals op verschillende plekken in het land het geval is? En gaat het hier dan ook om klachten als somberheid, angst, slaapproblemen en gevoelens van eenzaamheid?
 • Hoe staat het met de meldingen van huiselijk geweld? Nemen deze toe?
 • Is er een toename in het aantal crisismeldingen en -opnames?

Naar een lokaal deltaplan jeugd

De tweede set vragen gaat over wat we gaan doen. Inzicht in de problemen is nodig, maar daarna moet er actie ondernomen worden. Nu en op de langere termijn. Uiteraard kunnen onderstaande vragen ook als motie worden ingediend als het nog niet geregeld is.

 • Is er een ‘crisisoverleg’ met zorg en onderwijs, waar de acute problemen voor de jeugd worden besproken en aangepakt? Worden er daar interventies gepleegd, wanneer de problemen structureel blijken te zijn? Zo nee, is het college bereid dit te gaan initiëren?
 • Door te focussen op crisissituaties creëren we mogelijk extra problemen in de toekomst. Kinderen met lichtere problemen worden niet geholpen en dit kan leiden tot grotere problemen. Is er sprake van uitgestelde (jeugd)zorg? Hoe houdt de gemeente de vinger aan de pols en wordt escalatie voorkomen?
 • Is er een plan voor de heropening van de basis- en later de middelbare scholen? Is het college het met ons eens, dat dit niet alleen een probleem voor de scholen is, maar dat gemeente hierbij kan ondersteunen en meedenken?

Een aantal mogelijke vragen hierbij zijn:

  • Wat is het plan voor de scholen in onze gemeente voor de komende maanden en welke rol heeft de gemeente hierbij?
  • Stelt de gemeente jeugdprofessionals ter beschikking aan scholen om problemen te signaleren en met de kinderen in gesprek te gaan?
  • Biedt de gemeente de scholen extra fysieke ruimtes aan om veilig te bewegen en te leren? Denk hierbij aan sporthallen, buurthuizen en congrescentra.
  • Krijgen scholen eenvoudig in te zetten extra budget/subsidie voor hulp op maat? Dus geen lange en ingewikkelde aanvraag- en verantwoordingsvoorwaarden.
  • Stimuleert en faciliteert de gemeente scholen om het schoolplein als buitenleslokaal te zien, zodat kinderen weer meer buiten zijn? Veel vakken kunnen buiten gegeven worden, zoals de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag laat zien.
 • Kijkt de gemeente kritisch naar de regels van voor corona, die nu misschien niet meer werken? Is het college bereid flexibel om te gaan met deze ‘oude’ afspraken en te doen wat nodig is om de kinderen snel weer mee te laten doen? Dit geldt voor scholen, maar ook voor de jeugdzorg. Naast extra financiële middelen kan hierbij gedacht worden aan extra inzet van personeel (bijvoorbeeld jongerenwerkers en buurtsportcoaches op scholen) en het loslaten van bepaalde administratieve plichten, zodat de kinderen en hun ontwikkeling alle aandacht krijgen.  
 • Ligt er een concreet plan om de opgelopen onderwijsachterstanden de komende periode in te lopen en neemt de gemeente hierbij ook haar verantwoordelijkheid?

 

Bijschrift afbeelding: Op een Rotterdamse school worden voorbereidingen getroffen voor de opening van maandag 8 februari

Afbeelding: Koen van Weel | ANP