Evenement

Algemene ledenvergadering

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

Voorafgaand aan het Festival van het Binnenlands Bestuur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling verslag ALV 2022
  3. Vaststelling statutenwijziging t.g.v. de WBTR 
  4. Vaststelling jaarverslag 2022
  5. Vaststelling financieel jaarverslag 2022 en verslag kascommissie
  6. Benoeming van de kascommissie ten behoeve van de controle jaarrekening 2023
  7. Vaststelling jaarplan 2024
  8. Vaststelling begroting 2024
  9. Afscheid Leen Verbeek en benoeming nieuwe voorzitter CLB
  10. Rondvraag