Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Uit de Kamer

Ton Langenhuyzen

tonIedere twee weken informeert Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) je over de laatste ontwikkelingen in de Tweede Kamer.

Verzorgingshuizen

De sluiting van verzorgingshuizen voor ouderen is een terugkerend onderwerp in de pers en de Tweede Kamer. Vooral oppositiepartijen menen er baat bij te hebben om een beeld te schetsen van ouderen die op straat komen te staan. Kamerlid Otwin van Dijk stoorde zich aan het eenzijdige en onterechte beeld over het sluiten van verzorgingshuizen. Hij greep een plenair debat over dit onderwerp aan om hier een ander verhaal tegenover te zetten.

Van Dijk wees erop dat het al lang niet meer zo is dat mensen met een zorgbehoefte alleen ouder worden in de klassieke verzorgingshuizen. De sluiting van verzorgingshuizen is al decennialang aan de gang. De oorzaak: steeds meer ouderen willen helemaal niet in een klassiek verzorgingshuis wonen. En dat hoeft ook niet, want er zijn de laatste jaren diverse alternatieven met verschillende woon-zorgcombinaties gekomen. Mensen kunnen én willen hierdoor langer in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Verschillende zorghervormingen ondersteunen deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het stimuleren van zorg aan huis en kleinschalige wooninitiatieven. Om het donkere beeld, van ouderen die in de kou op straat komen, verder terug te dringen, wees hij er voor de zekerheid op dat diegenen die echt niet meer thuis kunnen wonen altijd bij een instelling terecht kunnen. Ook cliënten die op dit moment met een lage zorgindicatie in een instelling verblijven, behouden hun recht op een intramurale plaats. Oók wanneer hun verzorgingshuis wordt gesloten. Het beeld dat mensen op straat worden gezet is dan ook bangmakerij en niet terecht.

Voetbalwet

De Tweede Kamer heeft net een aanscherping behandeld van wat de Voetbalwet wordt genoemd. In feite gaat het over aanpassingen van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafvordering. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat burgemeesters de bevoegdheid krijgen om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen. Ook als iemand zich voor de eerste keer schuldig maakt aan ordeverstoring. Een door de KNVB of een voetbalclub opgelegd stadionverbod kan ook een grondslag zijn voor een dergelijke burgemeestersmaatregel. Het wetsvoorstel vloeit gedeeltelijk voort uit een eerdere initiatiefnota van Tjeerd van Dekken. Een deel van de voorstellen uit die nota, die hij samen met Richard de Mos (voormalig PVV-kamerlid) en Coşkun Çörüz (voormalig CDA-kamerlid) maakte, staan in het wetsvoorstel. Van Dekken hoopt dat de wet eraan bijdraagt dat het aantal kwaadwillende supporters teruggedrongen wordt. Daardoor komt er meer ruimte voor de grote meerderheid van goedwillende supporters. Mogelijk kunnen dan op termijn beperkende maatregelen, zoals de clubcard en de combiregeling, worden afgeschaft.

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. t.langenhuyzen@tweedekamer.nl

 Foto: Nationale Beeldbank

Uit publicatie Nieuwsbrief, 1 februari 2015