Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

'Discriminatie is een geniepig gif...'

Harriët van Domselaar

De ‘Marokkanen-uitspraak’ van Geert Wilders heeft niet alleen binnen zijn eigen PVV ophef veroorzaakt (fracties vallen uiteen, mensen stappen op), ook andere partijen hebben het er niet bij laten zitten. Zoals - en dat mocht verwacht worden - de onze. De toespraak van Naima Ajouaau, Statenlid in Noord-Holland, was daarbij waarschijnlijk de meest in het oog springende. Vanuit het hele land ontving zij daarvoor complimenten. Radiomaker Frits Spits riep haar zelfs uit tot ‘spreker van de maand’. Maar ook het Brabantse Statenlid Henk Leenders liet zich niet onbetuigd. Mede aan de hand van Naima’s pakkende woorden ging hij - samen met de SP - de discussie in zijn provincie aan. Lokaal Bestuur sprak met deze twee inspirerende Statenleden.

We interviewden ook John van der Pauw (59), fractievoorzitter van de PvdA in de raad van Almere (PVV 9 zetels, PvdA 5).

Henk Leenders (59) is fractievoorzitter in  Provinciale Staten van Noord-Brabant. De PvdA telt hier 7 Statenleden en werkt vanuit de oppositie. De PVV heeft er zeven zetels.

Naima Ajouaau (46) is in haar tweede periode werkzaam als Statenlid van de 11-koppige fractie in Noord-Holland, waar de PvdA tevens deel uitmaakt van het college. De PVV heeft er drie zetels.

Wat was de eerste reactie op Wilders’ opruiende uitspraken?

Henk: ‘Het bepleiten van een strengere aanpak van criminelen, oké, dat doet iedere partij. Maar het wegzetten van een hele groep Nederlanders gaat ons veel te ver. Sterker nog: dat veroorzaakt en verergert problemen alleen maar. Discriminatie is een geniepig gif, dat sommigen realisme noemen. Daarom hebben de fractievoorzitters van de Staten van Noord-Brabant, met uitzondering van de PVV en het CDA, op de VN-dag tegen discriminatie en racisme een statement willen maken. Door aan de fractievoorzitter van de PVV in onze Staten te vragen of hij ‘erbij was’ toen er minder/minder werd gescandeerd. Dat beaamde hij. En dat moest ook wel, want op tv was dat te zien geweest. Vervolgens vroeg de SP een debat aan met de PVV. Daar waren we heel blij mee, want meestal wordt de PvdA benoemd als ´de allochtonenclub´ en nu konden wij eens bij hen aanhaken.’

Naima: ‘In de Staten van Noord-Holland liep het helaas anders. In eerste instantie wilde mijn fractie een aantal vragen stellen aan de PVV. Zij lieten al meteen blijken dat zij geen vragen zouden beantwoorden en  het debat uit de weg zouden gaan. Na beraad tussen de overige fractievoorzitters kwam er een verklaring die door alle partijen in de Staten, met uitzondering van de PVV, is ondertekend. Ondanks deze verklaring had ik de behoefte om op persoonlijke titel nog iets toe te voegen aan het debat. Ik kon vóór dit voorval goed door één deur met de leden van de PVV-fractie. Op inhoud waren we het vaak niet eens. We hadden flinke discussies. Maar het was altijd hard op de inhoud en zacht op de persoon. Toen zij echter  geen afstand namen van de woorden van Wilders, raakte mij dat diep. Zoals ik in mijn toespraak zei: ik ben toch een Marokkaans-Nederlandse die ertoe doet en een positieve bijdrage levert aan onze samenleving? Hoe kun je dan scanderen dat er minder van mij moeten zijn? Ik voelde me persoonlijk aangesproken. Ze hadden het over mij, mijn ouders, mijn kinderen en heel veel mensen van Marokkaanse afkomst, die niets anders wensen dan een leven opbouwen in Nederland. Ik voelde de noodzaak om hun een gezicht te geven in het debat.’

Hoe nu om te gaan met de PVV?

Henk: ‘Ook in onze Staten zag ik de PVV’ers als goede collega’s, die zich serieus bezig houden met de provinciale politiek. We denken over sommige dingen hetzelfde, maar zijn het ook over veel dingen niet eens. Mede uit respect voor hun kiezers waren – en zijn – wij als PvdA altijd bereid tot compromissen. Maar laat ik duidelijk zijn: met het ‘minder/minder’ en het ‘dat gaan we regelen’ van Wilders, is een grens overschreden. Helaas namen ze niets terug van hun aandeel daarin. Zowel de SP als de PvdA eiste dat zij er  afstand van zouden nemen, maar dat gebeurde niet. VVD en CDA namen genoegen met hun ja op de vraag ‘is iedere Brabander voor jullie gelijk?’ Maar wij wilden dat zij zich distantieerden van Wilders’ uitspraken. Daarom hebben wij laten weten niet mee te gaan op werkbezoeken van de commissie Cultuur en Samenleving, omdat een PVV’er voorzitter van is én omdat juist deze commissie  extra kwetsbaar is. Aanvankelijk hebben we nog geprobeerd om het voorzitterschap ter discussie te stellen, maar een kleine meerderheid besloot dat dat zo mocht blijven. Dus hebben we een tussenoplossing bedacht. Ja, in de politiek sta je soms lijnrecht tegenover elkaar en soms naast elkaar. Dat moet kunnen. Maar je moet - ook als politieke partij - kunnen zeggen ‘tot hier en niet verder’. Er zijn grenzen en dat moeten ze weten.’

Naima: ‘De PVV-fractie in Noord-Holland heeft me zwaar teleurgesteld door niet eens naar mijn verhaal te willen luisteren. Respectloos. Ik had mijn eerste woorden amper uitgesproken of ze liepen de Statenzaal  uit. Later hield één van hen een deur voor me open, met de woorden “kom verder”. Ik zei “weet je dat wel zeker? ” “Natuurlijk!” zei hij. Maar toen ik hem vroeg waarom hij niet naar me had willen luisteren, ging hij daar niet op in. En dan denk ik: begrijpt hij het écht niet, of wíl hij het niet begrijpen? Eerst beledig je me en even later speel je mooi weer. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Je moet in de politiek toch juist de discussie aan willen gaan. Dat ben je niet alleen verplicht tegenover je kiezers, maar ook naar elkaar, als collega’s.’

Hoe zien jullie de (politieke) toekomst in deze?  

Naima: ‘Hoe moeten we onze ouders en kinderen uitleggen dat zij volgens de PVV  de oorzaak van elk probleem zijn? Dat is gewoon niet uit te leggen! Maar je kunt er als volksvertegenwoordiger wel tegen ageren. Immers: wie zwijgt stemt toe. Daarom krijg ik ook een brok in mijn keel nu ik van Henk hoor hoe er in de Staten van Brabant mee om is gegaan. Het is namelijk de hoogste tijd om het probleem ‘discriminatie’ te signaleren en te erkennen. Pas dan zijn we in staat om gezamenlijk te werken aan oplossingen.’

Naima en Henkvinden dat er nu, zowel in de Tweede Kamer als op provinciaal en lokaal niveau, afstand is genomen van de PVV. ‘Ook in de samenleving zijn er veel positieve reacties. Toch kwam er uit een recente peiling van Maurice de Hond naar voren dat 42 procent van de Nederlandse bevolking minder Marokkanen zou willen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Maar we hebben er vertrouwen in, dat we samen het verschil kunnen maken. Wij zijn in ieder geval bereid om al onze energie er voor in te zetten.’

De toespraak van Naima is te vinden op: http://noordholland.pvda.nl/2014/04/07/verklaring-naima-ajouaau-over-marokkanenuitspraken-pvv/
Over Noord-Brabant en de PVV zie http://www.bd.nl/regio/brabant/brabantse-politiek-walgt-van-pvv-1.4279481

john van der pauw‘Basiswaarden van de rechtsstaat benadrukken’

John van der Pauw (59) is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Almere. Nadat de PVV en SP waren afgehaakt, kwam zijn PvdA (van 8 naar 5 zetels) weer in beeld om mee te doen aan collegevorming.

Hoe kwamen de woorden van Wilders bij jullie aan?

‘Joram van Klaveren (het PVV-Kamerlid dat naar aanleiding van Wilders’ Marokkanen-uitspraak uit de fractie stapte, red.) heeft ook al eens zoiets op het NOS-journaal gedaan. Hij maakte ‘mensen met een kleurtje’ verdacht.  Dat  is volstrekt onverenigbaar met de  waarden van onze westerse samenleving. Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Dat soort schendingen van basiswaarden van de rechtsstaat kun en mag je niet toelaten. Die moet je aanpakken. Wij gaan dat dan ook als thema oppakken.’

Hoe functioneert de PVV tot nu toe in de raad?

‘De Almeerse PVV opereert als een politieke pestkop. Ze gedragen zich als een club van onheilsprofeten, die er van overtuigd zijn dat alles alleen maar bergafwaarts kan gaan. De PVV zoomt graag in op incidenten en vergroot die uit om zo bestaande gevoelens van onveiligheid te voeden. Je krijgt niet de indruk dat ze een opbouwende bijdrage willen leveren aan onze welvarende maatschappij. Het lijkt er meer op dat men uit is op het ontwrichten daarvan.’Hoe gaat jouw fractie in de toekomst om met de PVV?

‘De grondhouding van de volgelingen van de Grote Blonde Leider is dat voorstellen van de PvdA niet deugen. Het komt heel sporadisch voor dat men tot een ander inzicht komt. Wij beoordelen voorstellen van de PVV altijd op inhoud. Het komt zelden voor dat ze echt goed zijn. Daarom is het uitzonderlijk dat we voor een PVV-motie stemmen. Typerend is het volgende voorval: ooit stemden ze vóór een voorstel van de SP, op het moment dat wij daar nog tegen waren; toen wij een jaar later met eenzelfde soort voorstel kwamen, waren ze ineens tegen…’

Waar moet de PvdA vooral alert op zijn?

‘We zouden mijns inziens de basiswaarden van de rechtsstaat meer mogen benadrukken. Eén van die waarden is bijvoorbeeld dat goede trouw verondersteld wordt en dat kwade trouw aangetoond moet worden. Dat betekent iets voor de manier waarop mensen bejegend worden die niet op eigen kracht mee kunnen komen. Bijvoorbeeld: uitkeringsgerechtigden mogen niet als uitvreters gezien worden en horen dus niet gecriminaliseerd te worden. Dat geldt in de breedte gezien voor elke vorm van discriminatie en vooroordelen. Waar dat wel gebeurt, moet de PvdA een duidelijk tegengeluid laten horen.’

Afbeelding: Henk Leenders en Naima Ajouaa (foto Ella Tilgenkamp)

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 6 Juni 2014
Reageer