Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Beschikbaar, betaalbaar & zeggenschap

Albert de Vries

Met de nieuwe Woningwet wordt wonen weer een zaak van gemeenten en bewoners. Maar voor we zover zijn, moeten er nog de nodige stappen gezet worden. Gemeenten moeten een analyse maken van de bestaande situatie en op basis daarvan een woonvisie opstellen. Wat is de kwaliteit en samenstelling van de woningvoorraad? Hoe ontwikkelt zich de vraag naar woonruimte? Hoe staat het met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de voorraad woningen voor mensen met een smalle beurs? Zijn er mogelijkheden voor de middeninkomens om een betaalbare woning te kopen of te verhuizen naar een middeldure huurwoning? Hoe zorg je voor slimme combinaties van wonen en zorg? Hoe regel je energiebesparing? Wat is de investeringscapaciteit van de woningcorporatie? Is er ook bereidheid van particuliere partijen tot investeren? Hoe geef je ruimte aan bewoners die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor de bouw en/of het beheer van woonruimte? Hoe faciliteer je particulier opdrachtgeverschap? Vele vragen die een mooie uitdaging vormen voor onze wethouders en raadsleden.

Daarnaast is het belangrijk dat huurders ook echt de positie krijgen die ze in de wet is toebedeeld. Geef bewonerscommissies een plek, werk aan professionalisering van huurdersorganisaties en zorg voor duidelijke keuzes. Op basis daarvan kunnen bindende prestatieafspraken worden gemaakt met de corporaties.

De vastgoedcrisis manifesteerde zich al in 2008, maar vorige kabinetten wilden hun handen niet branden aan de problemen op de woningmarkt. Het H-woord mocht niet genoemd worden en kritiek op corporaties was not done, terwijl er bij sommige corporaties heel rare dingen gebeurden. Bovendien waren ze veel te duur geworden. Zo liepen de kosten van de organisatie soms op tot wel 2000 euro per woning. Waar vorige kabinetten om de hete brei heenliepen, heeft dit kabinet doorgepakt en ingrijpend gesleuteld aan de woningmarkt.

De hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd. De corporaties gaan terug naar hun kerntaken en woningen worden weer passend toegewezen, zodat mensen met lagere inkomens niet in te dure woningen zitten. Daarnaast wordt de huurverhoging volgend jaar beperkt door de introductie van de huursombenadering. De basis voor een hernieuwd evenwicht op de woningmarkt is hiermee gelegd.

Natuurlijk hebben deze ingrepen ook pijn gedaan. Corporaties klagen over de verhuurderheffing die zij moeten betalen en huurders zijn geconfronteerd met huurverhogingen. Gelukkig staat hier dankzij de Partij van de Arbeid een forse verhoging van de huurtoeslag tegenover én wordt er op steeds grotere schaal gewerkt aan energiebesparing. Hiermee voorkomen we dat woonlasten verder oplopen.

100.000 huurwoningen
Het is pas kort geleden dat ik de portefeuille Wonen mocht overnemen van Jacques Monasch. Bij de begrotingsbehandeling heb ik een plan gemaakt voor de bouw van 100.000 tijdelijke en betaalbare huurwoningen voor alle mensen die zo'n woning nodig hebben. Zo helpen we iedereen en voorkomen we dat er verdringing ontstaat, omdat statushouders met voorrang worden gehuisvest. Wethouders en raadsleden kunnen met dat plan aan de slag. Met dit plan zet ik ook in op de bouw van woningen voor middeninkomens. Bovendien moeten er voldoende levensloopbestendige woningen komen, zodat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. De PvdA moet weer bondgenoot worden van de corporaties, huurders en bewoners die zelf initiatieven willen nemen of in de knel zitten in de verenigingen van eigenaren. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en zeggenschap, daar wil ik voor strijden!

Foto: Hollandse Hoogte

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 4 November 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Kirsten Verdel

Bewust een wijk laten verloederen, een goed idee!

Lees artikel

Marjolein Wessels

Langer thuis wonen: op zich goed, maar tempo ligt te hoog

Lees artikel

Kirsten Verdel

Tussen kannibalisering, leegstand en pop-up stores: de nieuwe binnenstad

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 4 november 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee