Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Veelgestelde vragen

Wie zijn CLB-lid?

Deelraadsleden, DB-leden, DB-voorzitters, raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden, Commissarissen van de Koningin, AB-leden Waterschappen en DB-leden Waterschappen worden bij hun aantreden in de gemeente, provincie en waterschap automatisch lid van de PvdA-bestuurdersvereniging: het Centrum voor Lokaal Bestuur. 
Het lidmaatschap eindigt ook automatisch bij het beëindigen van de actieve loopbaan in de gemeente- of provinciale politiek. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen terwijl u nog een politieke functie bekleedt.

Daarnaast kunnen oud-politici en kandidaat-politici ook buitengewoon lid van het CLB worden. Zij krijgen Lokaal Bestuur, de digitale nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor het tweejaarlijkse Festival van het Binnenlands Bestuur. Het buitengewone lidmaatschap kost € 30,- per jaar. 
Aanmelden kan via http://www.lokaalbestuur.nl/buitengewoon_lidmaatschap_aanvragen of via clb@pvda.nl

Ik ben geïnteresseerd in een politieke functie. Wat moet ik doen?

Op de website van de PvdA  kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor de functies raadslid, wethouder, burgemeester, en Eerste- en Tweede Kamerlid. Op de website kunt u nagaan of u beschikt over de noodzakelijke kwaliteiten, kennis en ervaring. Iedereen die geïnteresseerd is in een functie en zich bovendien herkent in een profiel kan zich aanmelden voor de databank. Op de website staat ook vermeld hoe de selectieprocedures in elkaar zitten, dit verschilt per functie.

Raadslidmaatschap

Wil je raadslid worden, meld je dan aan voor de Jan Schaper-leergang of meld je bij je eigen afdeling. De Schaperleergang is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. De leergang vindt elke vier jaar plaats in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende Schaperleergang vindt plaats in 2017. De leergang wordt georganiseerd door het CLB, PvdA partijkantoor en de gewesten van de PvdA. Voor nieuwe kandidaat-raadsleden is het volgen van de Schaperleergang verplicht. Interesse in de Jan Schaper-leergang? Meld je hier aan 


De wethouderspool 
- Vindt u zichzelf een goede kandidaat voor het wethouderschap? Schrijf u dan in bij de scoutdatabank.
- Zoekt u juist een kandidaat voor in uw gemeente? Meldt u dan bij het CLB en hopelijk kunnen wij u in contact brengen met uw toekomstige nieuwe wethouder!

De Burgemeesterspool 
Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem is portefeuillehouder burgemeestersbenoemingen voor de PvdA. De afgelopen jaren is een flink aantal burgemeesters van PvdA-huize benoemd, zeker in grote steden. Ook Dijsselbloem doet mee met de landelijke scoutdatabank en roept geïnteresseerden op zich aan te melden via de website van de PvdA.

Zorgvuldigheid en geheimhouding

Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens, u kunt er van op aan dat een aanmelding of eventuele afwijzing geheim blijft. Wij willen voorkomen dat ambities voortijdig sneuvelen.

Contact
De wethouderskandidaten worden in behandeling genomen door het CLB, de burgemeesterskandidaten door Manon Fokke. De overige functies worden door Martijn Brandenburg, secretaris van de landelijke scoutingcommissie, gecoördineerd.
CLB Jacqueline Kalk: jkalk@pvda.nl


Subsidieverstrekking CLB

Het CLB kan subsidie verstrekken voor netwerkactiviteiten voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA. Het CLB kan daarnaast – indien gewenst – adviseren over de inhoud en de opzet van de activiteit, uitnodigingen verzorgen, en meedenken over gastsprekers en voorzitters.

Voorwaarden voor subsidieverstrekking

  1. De activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling en versterking van de lokale, provinciale en waterschapsnetwerken voor PvdA-politici. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die contact bevorderen tussen lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA enerzijds en landelijke en Europese PvdA-politici anderzijds. Nut en noodzaak van de activiteit voor CLB-leden moet duidelijk aanwezig zijn.
  2. De aanvraag dient uiterlijk 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt te worden ingediend bij het Centrum voor Lokaal Bestuur: Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam of via clb@pvda.nl.
  3. Bij de subsidieaanvraag moet een duidelijke omschrijving van de activiteit worden bijgevoegd, met een opgave van de begrote kosten. Tevens moet vermeld worden welke andere subsidiegevers zijn aangeschreven. Ook de eventuele eigen bijdrage dient te worden vermeld.
  4. De uiteindelijke subsidiebetaling geschiedt op basis van declaraties met de originele bonnen. Bij de declaratie wordt tevens een beknopt (digitaal) verslag ingediend.
  5. Er wordt geen subsidie verstrekt voor evenementen/activiteiten/projecten die reeds hebben plaatsgevonden.
  6. Voor subsidie komt in aanmerking: locatiehuur, koffie/thee en frisdrank, een attentie voor gasten/sprekers, de kosten voor het versturen van uitnodigingen. Voor subsidie komt niet in aanmerking: borrels, maaltijden, reiskosten.
  7. Per bijeenkomst geldt een maximale bijdrage van € 350,00
  8. Uitputting van de gereserveerde begrotingspost kan reden zijn om een subsidieverzoek af te wijzen.

Contributie

Wat houdt de contributie bijdrageregeling in?

Rondom de contributies van de CLB leden gelden de volgende afspraken: 

Elk lid draagt minimaal 5,5% af aan contributies. Deze 5,5 % wordt berekend over het bruto politieke inkomen van de persoon. De onkosten vallen hier buiten. Zie ook: http://www.pvda.nl/partij/wie-we-zijn/regeling_contributie

Deze 5,5 % is als volgt samengesteld:

2,5 % is de richtlijn voor de afdracht aan afdeling / gewest
1,6 % is de afdracht aan het landelijk verkiezingsfonds
1,1 % is de contributie aan het CLB
0,3 % is voor opleidingen van het CLB

De bijdrage aan de afdeling / gewest wordt lokaal geïnd.
De overige bijdragen worden via 1 factuur landelijk geïnd. Voor de landelijke contributies bestaat de keuze tussen acceptgiro’s of automatische incasso’s. De bedragen kunnen per maand of per kwartaal worden betaald. Meer info via ledenadministratie@pvda.nl

Is mijn contributie aftrekbaar? Aangifte belastingen

Voor de inkomstenbelasting kan de contributie die aan het CLB en de PvdA is betaald, worden meegenomen als aftrekbare gift (via een gewone gift, hiervoor geldt een drempel). Het CLB heeft sinds 1 januari 2010 de ANBI-status. Hiermee zijn wij officieel een algemeen nut beogende instelling. Ook de PvdA heeft de ANBI-status. De lidmaatschapscontributie aan de PvdA en eventuele afdrachten aan de lokale afdeling vallen hierdoor onder de aftrekbare giften.

Algemene informatie over deze mogelijkheden voor het aftrekken van giften staat op de website van de Belastingdienst. Op deze site staat ook een test om te kijken of je in aanmerking komt voor deze aftrekmogelijkheid. Belangrijk daarbij is het gegeven dat zowel het CLB als de PvdA een ANBI-status heeft.

Bij de giften wordt een onderscheid gemaakt in periodieke giften en gewone giften.
Voor gewone giften gelden een aantal voorwaarden. Onder andere:
- de instelling is geregistreerd als ANBI
- de instelling levert geen tegenprestatie voor de gift
- met schriftelijke stukken moet worden aangetoond dat de giften zijn gedaan
- het totale bedrag aan giften is meer dan het drempelbedrag, deze giften kunnen tot een bepaald maximum worden afgetrokken

Alle spelregels rond gewone giften.

Community Help

Wat kan ik met MijnCLB?

Met het netwerk- en discussieplatform van het CLB (MijnCLB) geven we je de mogelijkheid om direct in discussie te gaan met andere CLB leden. Over inhoudelijke onderwerpen, maar ook over functie-specifieke onderwerpen. Daarnaast kun je op MijnCLB documenten uitwisselen, vragen aan elkaar stellen, je aanmelden voor bijeenkomsten en gebruik maken van een database met moties en schriftelijke vragen.

Heb je vragen over MijnCLB? Heb je nog geen toegang tot MijnCLB? Dan kun je terecht bij clb@pvda.nl voor je vragen of het aanvragen van inloggegevens.

Hoe koppel ik social media account aan MijnCLB?

Het makkelijkst is direct na het registreren op een van de social media icoontjes te klikken en daarmee te koppelen aan uw account. Het is ook mogelijk achteraf via mijn profiel een nieuwe koppeling te realiseren. Na het koppelen kunt u altijd inloggen met behulp van uw social media account. (Dit scheelt weer extra inloggegevens te onthouden, en is bovendien een stuk sneller)

Heb je vragen over het koppelen van je social media account aan MijnCLB? Via clb@pvda.nl helpen we je graag.