Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan ... Marianne Klaassen (45)

10 december 2014

Marianne KlaassenDoven en slechthorenden kunnen lang niet altijd meepraten in de politiek. Op landelijk niveau zet Roelof van Laar, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zich daarom in voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Lees hier meer over zijn initiatiefwet. Maar ook op gemeentelijk niveau is meepraten voor doven en slechthorenden soms lastig. Daarom legde Marianne Klaassen, raadslid in Veldhoven, de basis voor een initiatiefnota ‘Gebarentaal mag gezien worden’.

1. Wat wil je met de initiatiefnota bereiken?

Met de initiatiefnota willen wij de toegankelijkheid vergroten voor de groep. In de initiatiefnota wordt gevraagd om (op aanvraag) een gebarentolk beschikbaar te stellen tijdens raads- en commissievergaderingen. Maar ook om belangrijke evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie en persconferenties in een crisissituatie ter plekke door een gebarentolk te laten vertalen. De drempel om een tolk aan te vragen gaat hierdoor omlaag waardoor doven en slechthorenden makkelijker deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

2. Waarom is het zo belangrijk dat doven meer toegang krijgen tot gemeentelijke politiek?

Doven en slechthorenden maken deel uit van onze maatschappij, ook als is het een kleine groep. Iedere dove of slechthorende heeft recht op een bepaald aantal tolkuren maar in de communicatie van de overheid worden tolken niet standaard ingezet. Iedere dove die een tolk nodig heeft kan deze zelf meenemen. De initiatiefnota stelt doven en slechthorenden in staat om zonder extra kosten te maken of een beroep te moeten doen op hun tolkuren de lokale politiek te volgen. De tolkuren kunnen mensen dan inzetten voor werk en bijvoorbeeld onderwijs. Alle politieke geïnteresseerden moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het politieke proces, ook op gemeentelijke niveau.

3. Welke rol speelt de gemeentelijke politiek hierin?

De gemeenteraad zou de gemeente moeten stimuleren om de drempel zo laag mogelijk te houden voor doven en slechthorenden. Als het initiatiefvoorstel wordt aangenomen hoeft de doelgroep die gebruik wil maken van een doventolk dit enkel via een mail aan de griffie te melden. De griffie zorgt dan voor gereserveerde plaatsen en de communicatie, bijvoorbeeld over waar de doventolk tijdens de vergadering zal staan. Ook kunnen de raadsvergaderingen, indien aanwezig, via het visuele kanaal worden ondertiteld. Dit kan tijdens of achteraf worden gedaan. 

4. Waarom past deze initiatiefnota binnen het gedachtegoed van de PvdA?

Het voorstel gaat uit van het idee dat iedereen mee mag doen. Doven en slechthorenden hebben recht op een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Dat is een idee dat heel erg goed bij de PvdA past. Wij willen niemand buiten sluiten.

5. Hoe kunnen andere gemeenten gebruik maken van de initiatiefnota?

We hebben de initiatiefnota beschikbaar gesteld via het online platform van het CLB. De nota is te vinden onder moties en vragen. Alle CLB-leden kunnen dus gebruik maken van dit voorbeeld. Onze nota ligt binnenkort, na de laatste aanpassingen, voor in de gemeenteraad.