Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Henk Leenders (58), fractievoorzitter PvdA Brabant

24 april 2013

henk najaar 2008Henk Leenders uit Breda is gekozen tot fractievoorzitter van de PvdA in Brabant. Hij volgt Annegien Wijnands op, die wethouder in Nuenen wordt. In het dagelijks leven is Leenders werkzaam als directeur van een adviesbureau voor de gezondheidszorg. Van 2006 tot 2010 was hij lid van de gemeenteraad van Breda. Sinds 2011 is hij Statenlid en tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA.
Hij ziet het ‘als een mooie uitdaging om de komende tijd een duidelijk PvdA-geluid te laten doorklinken in de Statenzaal, maar vooral ook daarbuiten.’

1. De PvdA zit deze periode in Brabant in de oppositie. Is dat niet frustrerend?
In het begin was dat frustrerend omdat de PvdA de afgelopen 50 jaar in Brabant in de colleges heeft gezeten. Dat was wennen want wij willen besturen omdat we zo het meest kunnen bereiken. Maar we hebben de nieuwe rol snel gepakt. Dat wil zeggen dat we kritisch maar constructief zijn. We nemen initiatieven en daaruit blijkt dat we wel degelijk invloed kunnen hebben op het provinciale beleid, ondanks de oppositierol. Op het gebied van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en het openbaar vervoer hebben we puntjes kunnen scoren.  

2. Op welk concreet punt wil de PvdA-fractie zich de komende periode buiten de Statenzaal vooral profileren?
Gemeenten hebben het nu financieel heel moeilijk. Bijvoorbeeld met enorme grondvoorraden die financieel als een molensteen om de nek hangen. We hebben veel contacten met onze collega’s in gemeenteraden en zouden hen willen steunen, door samen te zoeken naar mogelijkheden om gronden op een (tijdelijke) alternatieve manier te gebruiken. Bijvoorbeeld voor alternatieve energieopwekking, stadslandbouw, natuurontwikkeling of een combinatie daarvan. Met daarbij de inzet van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarmee zouden meerdere doelen gediend kunnen zijn: een stimulans voor innovatie op het terrein van duurzame energie, werkgelegenheid, een verlichting van rentelasten op de gronden en actieve burgers en bedrijven.     

3. Minister Plasterk streeft naar schaalvergroting op provinciaal niveau. Zou een fusie van Brabant met een of meer andere provincies voor u bespreekbaar zijn?
Het regeerakkoord was nauwelijks geschreven of er werd een motie in onze Provinciale Staten in stemming gebracht die de titel ‘Brabant moet Brabant blijven’ droeg. Het college werd daarin opgeroepen luid en duidelijk in Den Haag te laten horen dat Brabant ondeelbaar is. We hebben daar als enige fractie tegen gestemd. Niet omdat we vinden dat Brabant zou moeten fuseren maar omdat we vonden dat je goede inhoudelijke argumenten moet geven waarom dat wel of niet een goede zaak zou zijn. Op basis daarvan zijn we met een aantal maatschappelijke partners gaan spreken over de kwestie. Dat helpt ons een eigen gemotiveerd standpunt te bepalen. Dat gaat er binnenkort komen. 

4. Wat zou het kabinet wat u betreft echt anders moeten gaan doen?
Het kabinet neemt pijnlijke maatregelen die helaas noodzakelijk zijn om een nieuw evenwicht te vinden. We zullen door de zure appel heen moeten bijten in de overtuiging dat we belangrijke sociale verworvenheden in stand kunnen houden. Als we dat niet doen is er de kans dat we op de langere termijn de basis onder onze solidariteit kwijtraken. Ik hoop wel dat het komende zorgakkoord de meest kwetsbare mensen gaat ontzien.    

5. Wat doet u in uw vrije tijd het liefst?
Ik ben politicus en ondernemer. Die combinatie is nogal tijdrovend. Dat is een keuze waar ik zeer tevreden mee ben maar resulteert in relatief weinig vrije tijd. Waar ik echt gelukkig van word zijn mijn 2 kleinkinderen. Ook een mooie motortocht is een bijzonder prettige vrijetijdsbesteding.