Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Profielschets dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

19 maart 2013

Het waterschap Zuiderzeeland is op zoek naar een nieuwe dijkgraaf. Hieronder is de profielschets voor de betreffende functie te vinden. Vanaf zaterdag 23 maart is op de website van Zuiderzeeland (www.zuiderzeeland.nl) informatie te vinden over de sollicitatieprocedure.

Profielschets dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is een relatief jong waterschap, dat op 3 januari 2000 is ontstaan uit een fusie tussen Heemraadschap Fleverwaard, Waterschap Noordoostpolder en een deel van het Waterschap Groot Salland. Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente Lemsterland, provincie Friesland) horen bij het beheergebied.

Waterschap Zuiderzeeland is in zijn beheergebied verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en de afvalwaterzuivering waarover in de missie en visie is vermeld: “Samen werken aan integraal waterbeheer voor een veilige, kwalitatief goede en aantrekkelijke leefomgeving op een open en verantwoorde wijze. Waterschap Zuiderzeeland opereert in een context van voortdurende maatschappelijke, wettelijke en klimatologische veranderingen.”

Waterschap Zuiderzeeland is een overheidsorganisatie die middenin de samenleving staat. Het waterschap zorgt voor een veilige woonomgeving en streeft daarbij naar duurzaam waterbeheer. Water is een belangrijk ordenend element in Flevoland en draagt bij aan de kwaliteit van de leef- en werkomgeving, die zich tussen de twee en de vijf meter onder de zeespiegel bevindt, letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Het is een vooraanstaand agrarisch gebied waar kennis- en kapitaalintensieve teelten plaatsvinden.  Ook kent het gebied grote ruimtelijke opgaven, zoals bij de Schaalsprong Almere. De aanwezigheid en ontwikkeling van natuurfuncties zorgt, in combinatie met verstedelijking en de hoogwaardige agrarische bestemming, voor een interessante dynamiek in het beheergebied. Het waterschap wil hieraan bijdragen en samen met de omgeving werken aan een optimale inrichting. Het waterschap maakt maatschappelijk verantwoorde keuzes. Het besteedt de publieke gelden op een verantwoorde, efficiënte en effectieve manier, en probeert op die manier zo veel mogelijk van zijn ambities te bereiken. De besluitvorming van het waterschap gebeurt open, transparant en integer. Zo is het waterschap controleerbaar en kan het zijn plaats middenin de samenleving waarmaken.

Waterschap Zuiderzeeland ziet samenwerking als een belangrijk instrument om onze missie en doelstellingen als waterschap inhoud en gestalte te geven. Waterschap Zuiderzeeland wil ook in de komende jaren een herkenbare, betrouwbare en betekenisvolle partner zijn bij de inrichting van (het waterbeheer in) Nederland. Toekomstbestendigheid en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. Vanuit diens verantwoordelijkheid voor integraal waterbeheer stelt Waterschap Zuiderzeeland in zijn handelen water centraal en kiest het waterschap nadrukkelijk voor een rol als blauwe regionale verbinder.

Waterschap Zuiderzeeland heeft een gekozen bestuur: De Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is het hoogste beslisorgaan en stelt de kaders waarbinnen de taakuitoefening van het waterschap dient plaats te vinden. De Algemene Vergadering vergadert onder voorzitterschap van de dijkgraaf. Het dagelijks bestuur is het college van Dijkgraaf en Heemraden, eveneens onder voorzitterschap van de dijkgraaf. Het college van Dijkgraaf en Heemraden is belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap.

De functie

Als dijkgraaf bevordert u een goede behartiging van de taken van het waterschap. U bent het zichtbare boegbeeld van Waterschap Zuiderzeeland en samen met anderen weet u actuele ontwikkelingen en trends te vertalen in een consistente koers voor het waterschap. U heeft een vooraanstaande rol in het opbouwen en onderhouden van regionale en landelijke bestuurlijke netwerken en draagt zorg voor een duidelijke bestuurlijke positionering en profilering van het waterschap. U werkt goed en constructief samen met bestuurders van o.a. provincie en gemeenten en oefent invloed uit bij andere bestuurlijke organisaties, zodat Zuiderzeeland de rol als blauwe regionale verbinder daadkrachtig kan vervullen. Ook wendt u uw invloed aan om op landelijk niveau de belangen van Waterschap Zuiderzeeland te behartigen.

De oriëntatie van de Algemene Vergadering is extern gericht, waarbij het bestuur de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en daarop stuurt. U vervult samen met de directie (ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid) een spilfunctie tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. U geeft sturing aan veranderingsprocessen binnen het waterschap en bent procesbegeleider bij de standpuntbepaling in de Algemene Vergadering; dit laatste is met name ook bij majeure toekomstgerichte vraagstukken van eminent belang. U speelt als voorzitter een actieve rol bij de besluitvorming in de Algemene Vergadering. Vanuit deze positie bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming.

In het college van Dijkgraaf en Heemraden is, op basis van collegiaal bestuur, sprake van een portefeuilleverdeling.  Als voorzitter heeft u een belangrijke rol in het waarborgen van de eenheid van het college van Dijkgraaf en Heemraden in zijn bestuur en communicatie. Daarnaast stimuleert en ondersteunt u het portefeuillehouderschap binnen het college van Dijkgraaf en Heemraden.

De functie van dijkgraaf is ook een eigen – eenhoofdig – bestuursorgaan binnen het waterschapsbestuur. Dit komt vooral tot uiting in vergaande bevoegdheden bij calamiteiten. Voorts vertegenwoordigt u het waterschap in en buiten rechte.

De kandidaat/competenties

Opleiding en kennis

U werkt op academisch niveau. U heeft ervaring in en met het fysieke domein (Water, RO en Milieu) en aantoonbare affiniteit met het onderwerp water.

Ruime bestuurlijke ervaring

U heeft aantoonbaar strategisch inzicht in bestuurlijke en politieke beleidsprocessen. U bent in staat de zwaartepunten in de bestuurlijke dossiers helder aan te geven en daarbij het belang van Waterschap Zuiderzeeland te behartigen.

Visie en strategie

U bezit een goed analytisch vermogen en u heeft of ontwikkelt snel zicht op het brede scala aan relevante ontwikkelingen rond het waterschap. U weet deze samen met het bestuur en de directie te vertalen naar samenhangende strategische hoofdlijnen. U overziet actuele ontwikkelingen en trends en weet deze, samen met anderen, om te zetten naar een consistente koers.

Leiderschap

U bent besluitvaardig en beschikt over bestuurlijk leidinggevende ervaring en capaciteiten en heeft ervaring in bestuurlijke beleidsprocessen. U beschikt over coördinerende en verbindende kwaliteiten en bent in staat om boven partijen te staan. U geeft richting en sturing door doelen te stellen, samenwerking te creëren en belemmeringen op te lossen.

Communicatievermogen

U bent authentiek en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent van nature een bruggenbouwer, verbinder en netwerker. Buiten, maar ook binnen de organisatie wordt u op een natuurlijke wijze herkend en erkend als boegbeeld van het waterschap.

Omgevingssensitiviteit

U bent open en transparant. U heeft gevoel voor en inlevingsvermogen in de cultuur, gewoonten en mentaliteit van de regio. U bent in staat het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek-bestuurlijk verantwoordelijken te onderkennen en hierop te anticiperen.

Overtuigen en onderhandelen

U neemt initiatief in de contacten met de diverse partijen en weet ideeën zo voor het voetlicht te brengen dat instemming kan ontstaan. U kunt stevig en constructief onderhandelen met een gerichte balans tussen resultaat en relatie.

Resultaatgerichtheid

U neemt de juiste beslissingen op het juiste moment. U bent ondernemend, integer, doelgericht en u heeft doorzettingsvermogen.  U weet visie in realiteit om te zetten, u werkt efficiënt en u houdt zich aan afspraken.

Rolopvatting

U geeft als voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur de ruimte voor het debat. U zorgt voor goede samenwerking binnen het bestuur en tussen bestuur en ambtelijke organisatie. U geeft het proces voldoende de tijd zonder het doel uit het oog te verliezen en draagt zorgt voor een heldere en duidelijke besluitvorming door de bestuursorganen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze voltijd functie is de BBRA Schaal 18 van toepassing. Daarnaast bieden wij een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage.

Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied van het waterschap woont, dan wel bereid bent daar te gaan wonen.

Procedure

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Er is een vertrouwenscommissie benoemd door de Algemene Vergadering. De vertrouwenscommissie zal een voordracht/aanbeveling doen aan de Algemene Vergadering. De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van de Algemene Vergadering door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.