Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Motie coronalasten buiten de begroting

7 mei 2020

Motie Lobby coronalasten buiten de begroting

 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 12 mei 2020, gehoord de beraadslagingen in de commissie bestuur van 7 mei jongstleden,

 

Overwegende dat:

 • De coronacrisis niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid maar eveneens voor economie en samenleving;
 • Er in aanvulling op de landelijke regelingen ook naar ons als gemeente gekeken wordt als het gaat om ondersteuning van ondernemers, inwoners en maatschappelijke en culturele instellingen;
 • De geraamde lasten van de coronacrisis (door de VNG voor een stad als ’s-Hertogenbosch geschat op 35-70 miljoen op jaarbasis) niet enkel binnen de toch al door het rijk uitgeknepen begroting van de gemeente opgelost kan worden;
 • Het risico bestaat dat hogere rijksuitgaven nu leiden tot rijksbezuinigingen straks die via de trap-op-trap-af –systematiek miljoenenbezuinigingen voor gemeenten met zich meebrengen;
 • Een dergelijke bezuinigingsopdracht funest is voor onze economische en publieke infrastructuur waar sowieso al harde klappen zullen vallen;

 

Spreekt uit dat:

 • De incidentele miljoenenlast van de coronacrisis en het risico van noodzakelijke miljoenenbezuinigingen strijdig zijn met de door de raad uitgesproken ambitie om alles te doen wat in onze macht ligt om de structurele gevolgen voor Bossche ondernemers, instellingen en inwoners zo beperkt mogelijk te laten zijn;
 • Het los van het in kaart brengen van de lokale financiële mogelijkheden om tot een steunpakket te komen noodzakelijk is dat het rijk de gemeenten de mogelijkheid biedt om: 1) noodzakelijk steun aan ondernemers, inwoners en maatschappelijke en culturele instellingen te verschaffen om zo economie en samenleving zoveel mogelijk te ontzien; 2) op termijn wederom te komen tot houdbare overheidsfinanciën;

 

Verzoekt het College:

 • Om met de Brabantse steden en de VNG een lobby richting Rijk en provincie te starten over twee sporen:
  • Lobby voor toestemming om de coronalasten als incidenteel nadeel te beschouwen en buiten de systematiek van de gesloten huishouding van de jaarlijkse begroting te houden (zoals het rijk dat eerder bij de jeugdzorg deed);
  • Lobby voor een financieringsmodel gedekt door bijvoorbeeld: 1) rijksbijdragen die naderhand niet tot korting leiden via de trap-op-trap-af-systematiek; 2) inzet van eigen reserves en ombuigingen ; 3) aangetrokken geldleningen tegen lage rente waarbij over een langjarige periode wordt terugbetaald.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Pieter Paul Slikker – PvdA Den Bosch

Ralph Geers – Bossche VVD

Sjef van Creij – gewoon ge-DREVEN

Esther de Ruiter – GroenLinks

René van den Kerkhof – D66

Cecile Visscher – SP

Bosch Belang – Paul van der Krabben

Lokaal Gestemd – Joep Gersjes

Freek van Genugten – CDA

Judith Hendrickx