Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Het CLB zoekt nieuwe bestuursleden!

6 januari 2017

Als bestuurder of volksvertegenwoordiger ben je lid van de bestuurdersvereniging van onze partij: het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Het CLB stelt zich ten doel de toepassing van de sociaaldemocratische beginselen te bevorderen in gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen.

Het CLB wil de leden zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen wij door:

  • Deskundigheid te mobiliseren ten behoeve van lokale en regionale politici;
  • Een platform te bieden voor uitwisseling van kennis en ervaring en voor discussie,
  • Advisering en ondersteuning van lokale en regionale politici;
  • Het opzetten en onderhouden van netwerken van lokale en regionale politici en oud- politici;
  • Het doen van praktijkgericht onderzoek zoals bijvoorbeeld recent Van waarde Lokaal;
  • De uitgave van het kwartaalblad Lokaal bestuur, de CLB-nieuwsbrief en overige publicaties.

Als neveninstelling is de positie van het CLB verankerd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de PvdA. Als zelfstandige vereniging heeft het CLB een eigen bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de vereniging. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, twaalf CLB-leden vanuit de gewesten en twee CLB-leden die zijn voorgedragen door de afdelingen Amsterdam en Rotterdam. Het bestuur wordt bijgestaan door adviserende leden, zijnde een lid van de Tweede Kamerfractie, de vice-voorzitter van het Partijbestuur, en de secretaris van het CLB.

In het CLB-bestuur is een vacature ontstaan voor de vertegenwoordiger uit de provincie Drenthe, Flevoland en Groningen. We nodigen je van harte uit, om op de vacature te reageren.  

Aan deze vacature zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn:

  • de voorgedragen kandidaat moet lid zijn van het CLB (niet zijnde buitengewoon lid),
  • de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit zijn of haar politieke functie,
  • de voorgedragen kandidaat is bereid om als ambassadeur van het CLB in de afdeling te functioneren en een actieve rol te vervullen in de organisatie van CLB-bijeenkomsten. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage: Profiel CLB-bestuursleden(profiel_clb_bestuurslden.pdf).

Meer informatie over het CLB is te vinden op de website www.lokaalbestuur.nl

Heb je belangstelling voor deze functie, dan kun je reageren door een motivatie te sturen aan de voordrachtcommissie van het CLB-bestuur. Deze voordrachtcommissie wordt gevormd door Dick de Cloe (voorzitter), Erica van Alfen en Jan Willem van de Kolk. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage: vacatures in het CLB-bestuur (procedure_bij_vacatures_in_het_clb_2.docx).

De voordrachtcommissie gaat in gesprek met de kandida(a)t(en) en zal vervolgens een voordracht doen aan het CLB-bestuur die de kandidaten voordraagt aan de ALV.

Reacties ontvangen we graag per mail vóór 26 januari 2017 via rbedijn@pvda.nl. Het gesprek met de voordrachtcommissie staat gepland op zaterdag 11 februari. Meer informatie kan worden ingewonnen bij het Centrum voor Lokaal Bestuur (070-2629720) of bij Dick de Cloe (06-44448977).